360英超直播

Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta
VALINNAN TULOKSET

Valinnan tulokset

Todistusvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 27.5.2020 ja kaikki tulokset viimeistään 8.7.2020 Opintopolussa.

Hakija näkee omat valintatuloksensa Opintopolku.fi –sivuston –palvelussa. Valintakokeen jälkeen julkaistaan tällä yhteisvalinnan sivustolla Hyvän vastauksen piirteet, joka on yleinen kuvaus kunkin koetehtävän osalta arvioinnin perusteena olevista keskeisistä asiasisällöistä. Yksittäisiä vastauksessa vaadittavia mainintoja tai niiden pistearvoa ei voi päätellä tämän pohjalta. Yksityiskohtaisesti pisteytettyä “mallivastausta“ ei laadita, koska asiasisällön esittämisessä voi tehtävästä riippuen olla yksilöllisiä vastaustapoja. Myös vastauksen johdonmukaisuus ja selkeys vaikuttavat pisteytykseen. Valintakoemateriaalia laajemmat tiedot eivät oikeuta lisähyvitykseen koevastauksia arvioitaessa.

 

360英超直播lääketieteellisten alojen hakukohteissa varasijojen määrä on rajattu 20 varasijaan valintatapajonoittain.

 

Hakijalla on oikeus tutustua valintakoepaperiinsa 14 vrk:n ajan valinnan tulosten julkaisemisesta. Tarkempia ohjeita valintakokeeseen tutustumisesta saa siitä yliopistosta, missä on suorittanut valintakokeensa.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

360英超直播hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa yhteishaussa mukana olevista koulutuksista, vaikka tämä voisi valintapisteiden perusteella olla hyväksyttävissä useampaankin kohteeseen. tarjottava paikka perustuu hakulomakkeella annettuun hakutoivejärjestykseen. paikka tarjotaan korkeimmalle priorisoidusta koulutuksesta, johon voi tulla hyväksytyksi valintapisteiden perusteella. alemmas priorisoidut hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti.

seuraa tarkasti hyväksymisilmoituksen ohjeita paikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta!

 

Jos valituksi tullut hakija ottaa kesän 2020 valinnoissa paikan vastaan syksyllä 2020 alkavasta koulutuksesta, häntä ei jatkossa enää katsota ensikertalaiseksi niissä hakukohteissa, joissa varataan aloituspaikkoja ensikertalaisille. Näihin hakukohteisiinkin voi jatkossa hakea alan vaihtajana tai korkeakoulututkinnon suorittaneena.

Oikaisumenettely

Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää kirjallisesti oikaisua koetulokseensa 14 päivän kuluessa tulosten ilmoittamisesta. Mahdollinen muutos valintapisteissä koskee vain sen yliopiston valinnan tulosta, jonne oikaisupyyntö on osoitettu. Oikaisuvaatimuksen toimittamisesta ohjeistetaan tällä sivulla erikseen keväällä 2020. 

 

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksessa on yksilöidysti esitettävä mihin hakija hakee oikaisua, missä kohdin on tapahtunut pistelaskuvirhe tai missä kohdin arvostelu ei ole perustunut valintakoemateriaalin tietoihin ja / tai valintakokeen tehtävämonisteessa annettuihin lisätietoihin. hakijan on tästä syystä oleellisen tärkeää tutustua huolellisesti omaan vastaukseen ja verrata sitä tehtävän hyvän vastauksen piirteisiin.

 

Oikaisuvaatimuksessa on oltava mukana ne mahdolliset liitteet, joihin oikaisua hakeva vetoaa. Oikaisuvaatimuksen käsittelyssä huomioidaan kaikki hakijan toimittamat liitteet, mutta oikaisuvaatimus ratkaistaan aina tapauskohtaisesti arviointilinjan mukaisesti vertaamatta oikaisupyynnön tehneen vastausta muiden hakijoiden vastauksiin. Yksilöimättömiä oikaisuvaatimuksia ei käsitellä.


Oikaisupyynnössä hakija ilmoittaa kirjallisesti

  • nimensä ja kotikuntansa
  • postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua pyytävälle voidaan toimittaa. Oikaisupyynnössä voi ilmoittaa myös sähköpostiosoitteen mainittua tarkoitusta varten,
  • mitä päätöstä hän pyytää oikaistavaksi,
  • mitä kohtaa päätöksestä hän pyytää oikaistavaksi tai
  • miten päätöstä tulisi hänen mukaansa oikaista ja
  • millä perusteilla päätöstä tulisi oikaista hänen pyytämällään tavalla.

oikaisuvaatimuksen jättäneen koetuloksen mahdollinen muutos ei muuta valintaa kenenkään jo hyväksytyksi tulleen vahingoksi.

 

360英超直播tarkista oikaisuvaatimuksen toimitusosoite ja muut oikaisuvaatimusten toimitusta koskevat ohjeet yliopistosta, jonka tulokseen haet oikaisua (linkit päivitetään myöhemmin):

 

Uusille opiskelijoille

yliopistojen verkkosivuilta voit lukea hyödyllistä tietoa uusille opiskelijoille. yliopistojen sivuilta löydät myös linkit oman tutkinto-ohjelmasi/koulutusohjelmasi/opintolinjasi uuden opiskelijan informaatioon.

 

yliopistojen uuden opiskelijan verkkosivut (linkit vuoden 2020 sivuille päivitetään keväällä 2020):

viimeksi päivitetty 16.01.2020